Granbud

Zapytanie ofertowe

Aby wyjść Klinetowi na przeciw, staramy sie ciągle rozwijać i wzbogacać nasze technologie.
Pracujemy nad tym nieustannie, co pozwala nam sprostać nawet najbardziej wymagajęcym projektom.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 02/2013

W związku z realizacją przez Granbud Spółka Jawna Grzegorz, Maria Czapczyk projektu inwestycyjnego pn. „Wdrożenie technologii detekcji metali w obróbce przestrzennej drewna, materiałów drewnopochodnych”, nr wniosku o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-C54/12, na który wydana została promesa premii technologicznej, w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksową dostawę wszystkich poniższych pozycji:

Detektory metalu – 4 szt.

Detektory metalu charakteryzujące się możliwością pracy w przemysłowych warunkach, dostosowanych pod względem gabarytów do wybranych typów urządzeń CNC, z możliwością zautomatyzowanego połączenia z systemami sterowania maszyn. Detektory metalu muszą mieć możliwość odpowiednio głębokiej penetracji materiału, która zapewni wykrycie zanieczyszczeń metalicznych w surowcu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Detektor metalu – 1 szt.

 • Pole detekcji min. 600x200 mm,
 • Całkowity prześwit sondy w przedziale 750-900x220-280 mm
 • Sygnalizacja detekcji – optyczno – akustyczna
 • Zasilanie AC 230V
 • Detekcja w czasie rzeczywistym

Detektor metalu – 1 szt.

 • Pole detekcji min. 1150x170 mm
 • Całkowity prześwit sondy w przedziale 1300-1500x160-220 mm
 • Sygnalizacja detekcji – optyczno – akustyczna
 • Zasilanie AC 230V
 • Detekcja w czasie rzeczywistym

Detektor metalu – 2 szt.

 • Pole detekcji min. 2150x90 mm
 • Całkowity prześwit sondy w przedziale 2300-2600x100-140 mm
 • Sygnalizacja detekcji – optyczno – akustyczna
 • Zasilanie AC 230V
 • Detekcja w czasie rzeczywistym

Termin realizacji

Planowany termin realizacji zamówienia to: 30.11.2013r.

Miejscem dostarczenia zamówienia objętego zapytaniem ofertowym, będzie siedziba firmy Granbud Spółka Jawna Grzegorz, Maria Czapczyk, ul. Przemysłowa 3, 62-066 Granowo.

Termin i miejsce składania ofert

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres maciej.lewandowski@granbud.pl, osobiście bądź drogą pocztową na adres: Granbud Spółka Jawna Grzegorz, Maria Czapczyk , ul. Przemysłowa 3, 62-066 Granowo.

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej: www.granbud.pl oraz w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2013 r.

Oczekiwany zakres oferty

Oferta powinna zawierać:

 • pełną nazwę oferenta,
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
 • łączną cenę przedstawionej oferty (cenę netto oraz brutto)
 • termin ważności, planowany termin wykonania, datę sporządzenia oferty
 • czytelny podpis oraz pieczęć firmowa

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Ponadto zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w stosunku do oferentów.

Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena (ocena dokonywana będzie według poniższego wzoru) – waga 100%

Inne

 • Oferta powinna być ważna do dnia 31.08.2013 r.
 • Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Należy podać łączną cenę netto oraz brutto zamówienia.
 • W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty.

Dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Lewandowski pod numerem telefonu: 608 559 847 oraz adresem email: maciej.lewandowski@granbud.pl.

Do zapytania ofertowego dołączony został formularz ofertowy (załącznik nr 1), na którym obowiązkowe jest składanie ofert.

^